Kalite Yönetim Birimi
04 Mart 2021KURULUŞ AMACI:

 Kalite yönetim birimimiz, Sağlık Bakanlığının sağlık hizmeti kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine dair yönetmelik kapsamında hastanemizin; Kurumsal Hizmet Yönetimi, Doküman Yönetimi, Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetler ve Gösterge Yönetimi uygulamalarının standardizasyon ve koordinasyonunun sağlanarak kalitenin yükseltilmesi amacıyla kurulmuştur.


KALİTE YÖNETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR
   
1. Başhekim tarafından belirlenen bir çalışan Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirilir.

    2.  Kalite Yönetim Direktörü Kurumdaki tüm Süreçlerden sorumludur.

    3. Direktör; Kalite Yönetim Biriminin  görevlerini  yerine getirebilmesi için kalifiye personel, altyapı, donanım ve eğitim gibi tüm gereksinimlerini  karşılayarak, sağlam bir alt yapıya sahip olabilmesi  için  Kalite Yönetim Biriminin 1. derece Sorumlusu’dur.

    4. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.

    5.  Öz değerlendirmeleri yönetir.

    6.  Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir, gerekli olan düzeltici eylemlerle ilgili olarak üst yönetime öneri sunar, anket sonuçlarını kurumsal kalite sistemine girer.

    7. SKS çerçevesinde hazırlanan; dökümanların yönetimini sağlar, gerektiğinde revizyonunu takip eder.

    8.Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.

    9.Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.

    10.  Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.

     11.  SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

     12. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapar.

     13. SKS çerçevesinde Belirlenen Komitelere Üye Olarak Katılır.

     14. Güvenlik kodlarının (Mavi-Pembe-Beyaz) takibini yapar.

     15. Uygun gördüğü birim sorumlularını ''Kalite Bölüm Sorumlusu''olarak tanımlar.

      16.SKS Kapsamındaki çalışmaları Bölüm Kontrol Sorumluları ile koordineli bir şekilde yürütür.

      17. Birimlerin performanslarını; Kalite göstergeleri ile takip eder ve süreçleri yönetir.

      18. Panolara asılan dokümanların takip edilmesi ve düzenlenmesini sağlar.

      19.Dış kaynaklı dokümanların takip güncellemelerini ve düzenlemelerini yaparak dokümanları yayınlar.

      20. Hasta ve çalışanlardan gelen öneri şikayetleri tespit edilmesiyle ilgili gerekli  düzenlemeleri yapar, aylık olarak öneri ve şikayetlerin bildirildiği dokümanlara yönelik değerlendirme raporu hazırlayarak üst yönetime sunar.

      21. Kalite ekiplerinde görevli personelin ihtiyacı olan eğitimleri planlar ve bu eğitimleri

almalarını sağlar.

      22. Yaptığı çalışmalarla ilgili analiz sonuçlarını üst yönetime sunar, gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyet başlatır,üst yönetime öneri sunar.